CONCEPTION, DESIGN & INTEGRATION
   
    gdesign
gdesign
      +33620352115
 
  gdesign@online.fr
      http://gdesign.online.fr
     
     
  PHOTOGRAPHS  
     
      Marjan Denkov Eric Tachin
         
      Félix Sinpraseuth Gilbert Merme
         
      Bruno Cogez  
         
         
  TEXTS  
         
      Lynn Massey Marie Chaix
         
   <<< portrait sculptures drawings exhibitions & links press français

contact home